fredag 12 december 2008

Domedagskalkyl

I går besökte jag ett föredrag med Oxfordfilosofen John Broome om moralfilosofiska aspekter på klimatförändringarna. Som han själv påpekade var väl ganska mycket av det han sade sådant som man kan tycka inte är något annat än sunt förnuft, men som många ändå verkar förbise, enligt Broome. Det är t.ex. inte alltid så att det är det mest sannolika scenariot, givet ett visst handlande, som är relevant för vad vi bör göra. Sannolikheten, utifrån bästa tillgänglig evidens, är kanske några procent för ett domedagsscenario med temperaturökning på upp till tio grader, om vi inte vidtar radikala åtgärder. Det kanske ändå är denna möjlighet som är avgörande för vilka beslut som är kloka att fatta.

En vanlig beslutsmetod i situationer av osäkerhet, som också Broome förespråkade, är s.k. förväntad nytta. Man beräknar förväntad nytta för ett alternativt handlande genom summera värdet av olika möjliga utfall av alternativet multiplicerat med hur sannolikt det är att de kommer att förverkligas om man väljer det alternativet. Det kloka skulle då vara att välja det, eller något av de alternativ, som har högst förväntad nytta. Om en stor temperaturökning vore något mycket dåligt, kan det medföra att det enligt förväntad nytta-metoden är klokt att satsa på radikala utsläppsnedskärningar snarare än måttliga, även om risken för stor temperaturökning vore mycket låg även vid måttliga nedskärningar.

Broome själv var emellertid osäker på om det skulle vara något på det hela taget dåligt om klimatförändringarna ledde till att mänskligheten dog ut. Många människor skulle drabbas av lidande och tidig död, vilket vore illa. Kanske skulle artens försvinnande vara något dåligt i sig. Samtidigt skulle existensen av framtida generationer förhindras. Om de i genomsnitt skulle befinna sig under den neutrala nivån skulle det kanske det på det hela taget vara väldigt bra om mänskligheten försvann, eftersom många eländiga generationer då skulle slippa existera. På motsatt sätt om de befann sig över nivån. Så det verkar som om det antingen vore mycket dåligt eller mycket bra om mänskligheten försvann; det verkar osannolikt att de framtida generationerna skulle befinna sig precis på den neutrala nivån.

Inga kommentarer: