torsdag 14 juli 2011

Mer om generationer

I t.ex. mitt inlägg här den 18 mars har jag diskuterat hur dödligheten i tumörsjukdomar tenderar att öka exponentiellt med åldern bland yngre och medelålders, samtidigt som ökningstakten avtar i högre åldersgrupper, medan andra dödligheten i andra vanliga orsaker fortsätter att öka exponentiellt, vilket medför att tumörsjukdomar upptar en mindre andel av den totala dödligheten bland äldre. En teori är att det finns en undergrupp av befolkningen som är mottaglig för cancer generellt, till följd av genetiska faktorer eller miljöfaktorer under uppväxten och att den decimeras snabbare än resten av befolkningen.

Om denna teori är riktig borde fenomenet kunna iakttas inte bara för dödligheten ett givet år, utan också för dödligheten över tid inom en födelsekohort, t.ex. svenskar födda 1915, om inte andelen mottagliga personer förändrats mellan olika födelsekohorter. Jag gjorde en uppskattning av andelen dödsfall för tumörer i olika kohorter inom olika åldrar, och som diagrammen nedan syns mönstret också inom kohorterna. Andelen dödsfall beräknades enligt följande formel, där rci([a,b],c) är andelen dödsfall för kohorten med centralår c i åldersintervallet [a,b], npi([a,b],å) är antalet dödsfall i i i åldersintervallet [a,b] år å och s står för samtliga dödsorsaker (andelen för 75–79-åringar i 1875-kohorten motsvarar t.ex. andelen för denna grupp år 1952):

Bland kvinnor verkar det som en topp för andelen nås i 50–60-årsåldern, och för män i 55–65-årsåldern. Topparna ligger också högre i yngre kohorter, vilket reflekterar att dessa har lägre dödlighet i andra orsaker. Samtidigt minskar andelen snabbare i hög ålder inom de yngre kohorterna, vilket kan reflektera att dödligheten skjutits upp i åldrarna.

Andelen dödsfall i cirkulationssjukdomar tenderar, om man betraktar dödligheten ett givet år, att öka med åldern i höga åldersgrupper, när andelen tumördödsfall minskar. Sett över kohorterna är emellertid denna tendens inte så tydlig. Snarare har andelen minskat något efter 65-årsåldern för vissa kohorter av män födda på 1900-talet, vilket speglar nedgången i rapporterat dödlighet i dessa sjukdomar under de senaste decennierna. Det är alltså så att andelen dödsfall i andra grupper än tumörer och cirkulationssjukdomar (t.ex. demens, Parkinsons sjukdom, lungsjukdomar och fallolyckor) ökar med stigande ålder inom dessa kohorter. Detsamma gäller yngre kohorter jämfört med äldre. I vilken mån det är verkligt eller beror på ändrad rapportering är inte lätt att avgöra.

Diagrammen (klicka för förstoring; observera olika skalor) visar andelen dödsfall, i 5-åriga åldersintervall från 25–29 år (då Sverige införde ICD för dödsorsaker 1951 finns bara äldre åldersgrupper tillgängliga för de äldre kohorterna), för kohorter av svenska kvinnor och män för tumörer (ICD-7/8/9: 140–239 , ICD-10: C00–D48) och sjukdom i cirkulationsorgan (ICD-7: 330–334+400–468, ICD-8/9: 390–459, ICD-10: I00–I99). Uppgifter från officiell statistik från SCB och Socialstyrelsen, delvis tillgänglig via WHO.

Inga kommentarer: