måndag 26 september 2011

Fler säger nej till vad?

SVT rapporterar i dag att de ordnat en Sifo-enkät om svenskarnas inställning till influensavaccination (1). I enkäten har en enda fråga ställts: ”I samband med svininfluensan ordnade myndigheterna massvaccinering. Hur skulle du göra om myndigheterna ordnade en ny massvaccinering mot influensa. Skulle du vaccinera dig eller skulle du inte vaccinera dig?” Ja, 36 procent av de tillfrågade svarade ja, 57 procent svarade nej och 7 procent var osäkra. I början av oktober 2009 hade 50 procent svarat ja på följande fråga: ”Tänker du vaccinera dig mot svininfluensan, eller tänker du inte göra det?” I båda fallen är procentandelarna viktade efter ålder och kön, men vi kan bortse från problemen kring detta (som jag just varit inne på här), om vi är intresserade av just fördelningen i den svenska befolkningen, som inte förändrats mycket när det gäller köns- och åldersstruktur under de två år som gått.

Annika Linde från SMI tycks inte upprörd över minskningen: hon säger till Rapport att det just nu inte finns någon hotbild på samma sätt som hösten 2009, och att det bara är logiskt att folk inte vill vaccinera sig. Ja, här aktualiseras ett problem kring tolkningen av enkätfrågan. Den innehåller ju ett s.k. kontrafaktiskt scenario, att folk tillfrågas om hur de skulle agera under vissa omständigheter som faktiskt inte föreligger. Vad skall man hålla konstant i förhållande till den faktiska världen när man försöker tänka sig in i dessa omständigheter? Skall man tänka sig att myndigheterna i en situation som skulle vara lik den vi nu befinner oss i på så sätt att det inte skulle cirkulera någon pandemisk influensa, plötsligt skulle ordna en massvaccination mot influensa? Om folk har föreställt sig ett sådant scenario, är det inte konstigt att de säger nej. Men det kanske är rimligare att tänka sig att myndigheterna skulle ordna en ny vaccination därför att det dykt upp en ny pandemisk influensa.

Men i ett sådant fall öppnar sig nya frågor om hur scenariot närmare skall preciseras. Vad skulle vi ha tillgång till för information om den nya influensan och vaccinet? Skulle exempelvis dödligheten bland de drabbade ha varit högre än för A/H1N1 2009? Skulle vaccinet vara testat på en större grupp personer? Skulle det ge ett bredare skydd mot fler influensavarianter? Kanske vore det en alltför långsökt tolkning av scenariot, med tanke på de vacciner som finns tillgängliga idag. Hur som helst finns det många preciseringar av scenariot som inte verkar speciellt långsökta, men som skiljer sig åt när det gäller detaljer som kan vara relevanta för beslutet att vaccinera sig. Så länge vi inte vet hur de svarande fyllt i dessa detaljer, är det svårt att säga något bestämt om hur vi skall tolka svaren.

När den förra enkätfrågan ställdes i början av hösten 2009 var scenariot ingalunda kontrafaktiskt. Överallt diskuterades i vilken mån influensan var en mediahype, och vilka för- och nackdelar som fanns med vaccinering. Det florerade olika mer eller mindre vildsinta teorier om viruset skulle vara artificiellt och kanske skapat av vaccinbolagen. Jag minns en pizzamiddag med några av mina kollegor i september. Jag hade inte hört någon nämna influensan under själva sammankomsten, men när vi var på väg hem gled samtalet in på den. Mina kollegor var inte benägna att omfatta konspirationsteorier om vaccinet, utan verkade mer oroade över själva influensan. Vi började diskutera om man kanske rentav borde stänga ned hela Stockholm för att förhindra smittspridning, och de berättade också historier om sina egna obehagliga episoder av influensa (eller influensaliknande sjukdom) under det gånga året, och de hoppades då att de redan haft ”svininfluensan”. Under sådana omständigheter kan en enkät av den typ Sifo då ordnade ge en del intressant information om vilken sida folk i allmänhet tagit mest intryck av.

I övrigt: den internationella jämförelse jag gjorde i slutet av förra inlägget, i relation i diskussionen om det förväntade framtida mansöverskottet i Sverige, pekar väl på att den relativa eftersläpningen hos svenska kvinnors livslängd jämfört med kvinnor i andra länder, kommer att försvinna när nutida yngre kvinnogenerationer kommer upp i åldrarna. En annan fråga är vad som kommer att hända med svenska kvinnors livslängd relativt svenska mäns i framtiden, vilket är det relevanta för huvudfrågan om det framtida mansöverskottet: här är det kanske mer troligt att gapet kommer att fortsätta minska.

(1) Danielsson, F. och Christensson, E., Fler säger nej till att vaccinera sig, SVT 2011-09-26, http://svt.se/2.22620/1.2544403/fler_sager_nej_till_att_vaccinera_sig

Inga kommentarer: