torsdag 5 april 2012

Februari gjorde skäl för sitt namn

Under torsdagen har SCB offentliggjort månadsvis befolkningsstatistik som sträcker sig till och med februari i år (1). En sak som framgår av denna är att antalet döda för februari 2012 är mer än 1000 personer högre än februari 2011 eller 2010. Om vi tittar på de könsuppdelade tabellerna dog under februari i år 4387 kvinnor och 3977 män jämfört med 3723 kvinnor och 3547 män förra året. För januari finns ingen sådan överdödlighet jämfört med tidigare år. Visserligen var denna februarimånad en dag längre än förra årets, men det kan uppenbarligen inte förklara ett sådant överskott. Säkerligen är det så att den höga aktiviteten av influensa A(H3N2) denna vinter, som på allvar tog fart efter vecka 4, haft stor betydelse. Som SMI:s senaste influensarapport visar har den nu varit på tillbakagång i flera veckor, men det har varit en intensiv period, och i den åldersuppdelade analysen är det personer över 65 år som haft den klart högsta incidensen av laboratorierapporterade fall (2). Denna faktor får också något större betydelse för dödligheten bland kvinnor än bland män, vilket säkert till stor del beror på att det finns en överrepresentation av gamla, sköra personer, som är utsatta för dödlighet relaterad till säsongsinfluensa, bland kvinnorna. Själv har jag indirekt drabbats av denna influensa, genom att den åtminstone bidragit till att ansökan för ett projekt, där jag kunde ha fått arbete några år framåt (om ansökan blivit beviljad, det vill säga), inte blev klar i tid.

I mitt inlägg här den 20 januari förra året visade jag på att mycket av överdödligheten bland äldre under influensasäsonger, t.ex. Victoria i början av 1976, tillskrivits kranskärlssjukdom som underliggande dödsorsak, vilket stämmer överens med analyser av amerikanska data, som jag hänvisade till. Det understryker det nödvändiga att titta på total dödlighet, och inte bara dödlighet som tillskrivs influensa, eller ens luftvägsinfektioner generellt, om man är intresserad av att uppskatta överdödligheten relaterad till influensa. En artikel i Norrköpings Tidningar, som jag kommenterade här den 25 november 2009, missade den distinktionen, och de data den bygger på, visar att också om man inkluderar influensa som rapporterats som bidragande dödsorsak, medför det ofta en klar underraportering av överdödligheten bland äldre. Om en äldre person infekteras med influensa, och kanske reagerar med diffusa symptom, t.ex. inte får feber (vilket kan bero på försvagad immunreaktion), och avlider inom någon månad efter detta, ter det sig mycket troligt att dödsfallet tillskrivs hjärtsjukdom, och att influensa kanske inte ens rapporteras som bidragande dödsorsak.

(1) SCB befolkningsstatistik (Tabeller och diagram, månadsstatisk för riket), http://www.scb.se/Pages/ProductTables____25795.aspx

(2) Influensarapport 13/2012, SMI 2012-04-05, http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/veckorapporter/influensarapporter/sasongen-20112012/influensarapport-vecka-13-2012/

2 kommentarer:

svenske floyd sa...

Febermånaden! Har inte tänkt på det förut.

Karl sa...

Ja, det var ju så jag tänkte. Om det finns en koppling i den faktiska etymologin är väl inte helt klarlagt; månadsnamnet kommer från någon sorts reningsritual, ”februa”, bland romarna, men vissa tycks mena att det namnet i sin tur är kopplat till ”febris”.