onsdag 25 november 2009

Konsten att förvirra

Norrköpings Tidningar har ägnat sig åt undersökande journalistik(1). Det är inte sant, det som påstås i tidningar, radio och tv, att tusentals människor dör av säsongsinfluensa varje år. De har minsann fått fram exakta siffror från dödsorsaksregistret, från 1952 till 2007 och kan visa att 300–700 personer, vissa år litet över 1000 personer, dör varje år. Problemet är att uppgiften att bortåt 4000 personer kan dö av influensa under en säsong inte kommer från dödsorsaksregistret: den är hämtad från SMI:s årsrapporter, där man redovisar den icke orsaksspecifika överdödligheten under influensasäsongen i förhållande till normaliserat värde för motsvarande veckor utan rapporterad influensa. Anledningen till att man använder denna typ av statistisk modellering för att beräkna influensadödligheten är att influensa ofta inte ens rapporteras som bidragande dödsorsak vid dödsfall hos personer med t.ex. hjärtsjukdomar, lunginflammation eller kroniska lungsjukdomar, så att en rapportering baserad på dödsorsaksregistret troligen skulle leda till underrapportering. Man kan kritisera den modellbaserade metoden t.ex. för att den i stället leder till överrapportering av dödligheten, då all överdödlighet troligen inte är influensarelaterad, men utifrån NT-artikeln verkar det inte som om artikelförfattaren alls varit medveten om existensen av denna metod.

Subtypen hos det här pandemiviruset, A/H1N1, vållar också förvirring, då vi haft säsongsinfluensa av samma subtyp cirkulerande sedan slutet av 70-talet. En del konspirationsteoretiker bygger sin argumentation på att ett vaccinbolag refererar till H1N1 i ett patent från 2008, fast denna typ förstås funnits i alla säsongsinfluensavacciner i 30 år. Bortsett från det är, vad jag förstått, vitsen med systemet med subtyper av influensa A, indelade efter egenskaper hos ytproteinerna HA och NA, att få en praktiskt användbar klassifikation av influensavirus som är antigent likartade, så att man kan förvänta sig en viss korsimmunitet inom en subtyp. Pandemier har förknippats med att det kommer in en ny, eller nygammal, H-siffra bland människor. Det sker visserligen en gradvis antigen förändring också inom subtyperna över tid. Dagens unga skulle kanske inte ha något speciellt antikroppsskydd mot virus antigent lika t.ex. H3-virus från 60-talet, fast H3-virus varit dominerande säsongsinfluensavirus de senaste åren, men dessa finns inte längre bland människor. Om två H1N1-stammar som ligger långt från varandra antigent cirkulerar bland människor samtidigt, riskerar mycket av den nämnda poängen med indelningen att gå förlorad. Olika tilläggsbeteckningar som pH1, H1N1v o.s.v. bildar inget enhetligt system och faller ofta bort i mediarapportering, eller t.o.m. på myndigheters hemsidor. Om den här pandemin inte helt konkurrerar ut säsongs-H1, så att varianter härledda från båda fortsätter cirkulera som säsongsinfluensa i flera år, lär det bli ännu rörigare.

WHO lanserade det moderna systemet med subtyper i ett dokument från 1971(2) och uppdaterade det 1980(3). I den ursprungliga versionen skiljde de mellan H0N1 (med mänsklig influensa från 1934 och 1943 som referens), Hsw1N1 (svininfluensa) och H1N1 (med mänsklig influensa från 1947–57 som referens) men slog sedan ihop dessa tre till H1N1, då det upptäckts vissa antigena likheter. Samtidigt framhåller WHO att denna grund för indelning inte är absolut: det kan finnas vissa antikroppsreaktioner mellan vad de fortsätter betrakta som olika HA-typer, som H1 och H2. Om de t.ex. bara slagit ihop de två första, som båda verkar härstamma direkt från spanska sjukan och inte ändrats mycket i HA bland svin, hade detta pandemivirus kunnat klassas som A/H0N1 (då HA ärvts hela vägen från klassisk svininfluensa). Det hade varit en praktisk fördel på många sätt. Om antigena likheter i HA med virus från tiden före 1947 är förklaringen till att äldre människor drabbas lindrigare än vid H3-säsongsinfluensa, som jag diskuterade förra veckan, hade man kunnat använda subtyperna för att pedagogiskt förklara detta: nu har H0N1, samma som fanns när dagens pensionärer var små, kommit tillbaka till människopopulationen. Det hade varit en lösning i detta fall, men liknande kan hända med andra subtyper. Om ett virus med HA-protein likt Hongkong från 1968 börjar spridas bland människor (t.ex. genom omsortering med någon fågelstam), kommer det att klassas som H3 och alltså likt nuvarande säsongsinfluensa, samtidigt som immuniteten bland unga kanske skulle vara så dålig att det kunde ge en ny pandemi.

(1) Myt att tusentals dör i vanlig influensa, NT 2009-11-23, http://nt.se/nyheter/?articleid=5649169

(2) A revised system of nomenclature for influenza viruses, Bulletin of the World Health Organization 1971, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5316848

(3) A revision of the system of nomenclature for influenza viruses, Bulletin of the World Health Organization 1980, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6969132

Inga kommentarer: