lördag 5 mars 2011

Snuvlogik

Jag har tyckt mig märka en viss begreppsförvirring när det gäller förkylning och influensa. Är det så att man aldrig kan vara säker på att man haft influensa, om man inte fått influensavirus bekräftat via laboratorietest? Har man influensa, om det är så att man har allmänsymptom, som feber och matthet, i kombination med luftvägssymptom? Om man inte har sådana symptom, utesluter det att man har influensa? Det verkar finnas två faktorer, som i olika sammanhang anses vara av betydelse: dels influensalikt syndrom (förkortas ILS), dels infektion med influensavirus (IV), som kan avgöras genom laboratorieprov. Den exakta definitionen av ILS varierar, men den brukar innefatta feber, eventuellt i kombination med andra allmänsymptom, plus symptom från övre luftvägarna, som snuva och hosta. Jag skall inte här diskutera definitionen av ILS vidare. Det jag skall fokusera på, är att det går att tänka sig flera definitioner av influensa utifrån olika kombinationer av ILS och IV.

Nedanstående tabell listar alla tänkbara definitioner av influensa, som bestäms av vilka kombinationer av ILS och IV som skulle konstituera influensa (med J för ”ja” och N för ”nej”). De olika alternativen motsvarar de 16 tvåställiga sanningsfunktionerna av påståenden som används inom satslogik.

ILS IV D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
J J N N N N N N N N
J N N N N N J J J J
N J N N J J N N J J
N N N J N J N J N J
ILS IV D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15
J J J J J J J J J J
J N N N N N J J J J
N J N N J J N N J J
N N N J N J N J N J

Vad skall vi säga om dessa definitionsförslag? Det verkar för det första klart att D0–D7 är ointressanta för en definition av influensa: det finns inget sammanhang där det skulle förnekas att någon som har både konstaterat influensavirus och influensasymptom också har influensa. D9, D11, D13 och D15 är på motsatt sätt uppenbart för vida: du har influensa även om du varken har virus eller symptom. D15 är helt tom på innehåll.

D8 är den strängaste definition som kan vara rimlig i något sammanhang: du har influensa om du har både typiska symptom och rätt virusinfektion, men inte annars. D10 likställer influensa med förekomsten av rätt virusinfektion, oavsett om den ger upphov till typiska influensasymptom eller inte, och det är nog en definition som ofta används i kliniska sammanhang, t.ex. när SMI talar om laboratorierapporterade influensafall. D12 likställer influensa med influensasymptom, oavsett orsak. Det är kanske en användning av ordet ”influensa” som är vanlig i vardagliga sammanhang. D14, slutligen, säger att antingen symptom eller virus krävs. Jag vet inte om det motsvarar någon förekommande användning av ordet influensa.

Om vi tänker oss att ”förkylning” motsvarar någon virusrelaterad övre luftsvägsinfektion som står i något motsatsförhållande till influensa, kan vi konstruera några alternativa definitioner av förkylning som virusinfektion i övre luftvägarna (LV), tillsammans med negationen av de diskuterade definitionerna av influensa ovan. LV&D1 innebär att du har en virusorsakad luftvägsinfektion, men inte influensavirus och inte heller influensasymptom, t.ex. en rhinovirusförkylning utan feber. LV&D3 innebär att du har en virusorsakad luftvägsinfektion, men inte influensasymptom: det kan vara en ”influensasnuva”, d.v.s. lätta förkylningssymptom orsakade av influensavirus (motsvarar D2). LV&D5 innebär att din luftvägsinfektion är virusorsakad, men inte av influensavirus, även om dina symptom kan motsvara en läroboksbeskrivning av influensa (då är det alltså en ”superförkylning”, som svarar mot LV&D4). LV&D7, slutligen, innebär att du har en infektion i luftvägarna orsakad av icke-influensavirus, med eller utan influensasymptom, eller orsakad av influensavirus, men utan influensasymptom.

Inga kommentarer: