lördag 2 juli 2011

Vem vill vara nummer 25 000?

Nu i dagarna har Läkemedelsverket presenterat en registerstudie om sambandet mellan vaccinering med vaccinet Pandemrix, som gavs vid massvaccineringen mot influensa hösten 2009, och narkolepsi i Sverige (1). Studien visar att bland personer under 20 år, var risken att drabbas 6,6 gånger så stor bland vaccinerade som bland ovaccinerade. I absoluta tal var dock risken rätt låg även bland de vaccinerade, med ca 4 fall/100 000 personår. Någon förklaring till sambandet finns inte, men i studien bedöms risken för snedvridning genom störande variabler som liten, och det är väl troligt att det är någon sorts orsakssamband. De försök som gjordes innan vaccinet släpptes (2) hade inte tillräcklig statistisk power för att upptäcka en risk i den här storleksordningen. En annan aspekt är att det inte verkar finnas en dokumenterad riskökning i andra länder än Sverige och Finland, och en möjlighet är att vaccinet i samverkan med någon annan faktor, kanske någon infektion som spritts i Norden, orsakat narkolepsi.

I en TT-rapport, som återges i DN (3), tillfrågas en expert på Läkemedelsverket bl.a. om vad som skall hända ”om en ny våg av svininfluensa kommer”, och han svarar att ”[d]et måste vi naturligtvis ta ställning till”, och hänvisar till att man måste undersöka om det finns samma problem med de två andra vacciner som används i Europa. Jag förstår inte riktigt detta problem. Viruset A/H1N1 2009 är ju numera etablerat som säsongsinfluensa och ingår som en komponent i säsongsvaccinet. Det man kan fråga sig är vad som händer om det bryter ut en pandemi orsakad av ett annat influensavirus (vilket förmodligen inträffar förr eller senare), som kanske är mer aggressiv än pandemin 2009, och det bedöms att vi behöver ett nytt pandemivaccin. Kan vi då använda ett vaccin byggt enligt samma modell som något av de vacciner som användes 2009?

I övrigt gäller ju att om ett influensavirus får cirkulera, kommer antigendriftade varianter, där tidigare förvärvad immunitet ger sämre skydd, förr eller senare att ta överhanden. Enligt WHO:s senaste rapport har det de senaste veckorna skett en ganska dramatisk ökning av H1N1-fallen i Sydafrika (4). De befinner sig ganska tidigt i sin naturliga influensasäsong, men hade redan i vecka 22 uppnått siffror för enbart H1N1 som överstiger toppnoteringarna för alla virus tillsammans deras vintersäsong 2010. Jag vet inte om det kan vara ett tecken på att en sådan driftad variant börjat spridas. I så fall kan man ju fråga sig om den kommer att bli dominerande i Sverige den kommande vintersäsongen, 2011/12. I så fall, kommer det att innebära att äldre personer drabbas i större utsträckning än tidigare? Hur bra kommer tidigare vaccination mot Pandemrix, och tidigare genomgången H1N1-infektion, att skydda mot sjukdom, eller svår sjukdom? I mitt inlägg här den 21 april gissade jag annars att A/H3N2, som inte spritts i någon större utsträckning sedan 2008/09, skulle dominera den kommande säsongen.

(1) Occurrence of narcolepsy with cataplexy among children and adolescents in relation to the H1N1 pandemic and Pandemrix vaccinations, Läkemdelsverket 2011, http://www.lakemedelsverket.se/upload/nyheter/2011/Fallinventeringsrapport_pandermrix_110630.pdf

(2) Pandemrix-H-C-832-PU-17 : EPAR - Assessment Report - Variation, EMA 2009, http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000832/human_med_000965.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125#

(3) Samband mellan vaccin och narkolepsi, DN 2011-06-30, http://www.dn.se/nyheter/sverige/samband-mellan-vaccin-och-narkolepsi

(4) WHO Influenza Update, WHO 2011-07-01, http://www.who.int/csr/disease/influenza/update/en/index.html

Inga kommentarer: