tisdag 30 april 2013

Förkalkningens återtåg

I förra inlägget skrev jag om problem med att extrapolera trender för livslängd och dödsorsaksmönster in i framtiden, och i slutet tog jag upp exemplet med att sjukdomar i cirkulationsorganen fått minskad relativ betydelse för dödligheten. Folk lever allt längre och dödsfallen förskjuts alltmer upp i de översta åldersgrupperna. Detta kunde väntas medföra att andelen som dör av cirkulationssjukdomar ökar, eftersom denna ökar kraftigt med stigande ålder, men andelen har minskat i alla åldersgrupper och även i hela befolkningen, från över 55 procent i början av 80-talet till ca 40 procent de senaste åren. Något som kommer att få allt större betydelse för hur denna utveckling fortsätter i framtiden är trenderna bland de äldsta.

Diagrammen nedan visar (baserat på data från (WHO) och (SCB), för åren före 1997) utvecklingen av andelen dödsfall med cirkulationssjukdomar som underliggande orsak, från införandet av ICD-8 1969 till 2010, bland svenskar över 90 år (det översta åldersintervall som är tillgängligt via den officiella statistiken för hela perioden). Det har som synes skett en betydande minskning även här, från bortåt 70 procent på 70-talet och början av 80-talet till drygt 50 procent de senaste åren. Men det går att urskilja två faser av minskningen, relaterade till trender i olika undergrupper bland cirkulationssjukdomarna.

Från 1982 till 1989 skedde en ganska snabb minskning, relaterad till att ischemisk hjärtsjukdom (IHD) med undantag för akut hjärtinfarkt alltmer sällan kom att rapporteras som underliggande dödsorsak, en minskning som var speciellt påtaglig efter införandet av ICD-9 1987. Denna diagnosgrupp innefattar sådant som åderförkalkning i kranskärlen – ett kroniskt tillstånd som i någon mån torde återfinnas hos nästan alla äldre människor, samtidigt som det är lätt att acceptera som dödsorsak. Såväl förändrat sätt att koda dödsorsakerna hos SCB som förändrad rapportering på dödsorsaksintygen, vilket i sin tur kan vara relaterat till bättre diagnostik av mer specifika tillstånd bland äldre eller ändrad uppfattning om vilka tillstånd som skall betraktas som dödsorsaker, kan ha bidragit till denna minskning.

Den långsammare minskning som skett efter 1989 är huvudsakligen relaterad till en minskning av icke specifik åderförkalkning (ateroskleros) – en diagnos som på samma sätt som vad gäller icke akut IHD nog ofta kan ses som ett ”säkert kort” när det gäller att rapportera dödsorsak bland äldre. I mitt inlägg här den 16 februari 2012 visade jag på hur den kraftiga ökningen av demens och neurodegenerativa sjukdomar som dödsorsak bland personer över 85 år från 1987 kan förklaras av en motsvarande minskning av ateroskleros och luftvägsinfektioner. Efter ca 1999 har förändringarna i andelen cirkulationsdödsfall bland de äldsta varit mycket små – aterosklerosen har blivit så tillbakapressad att ytterligare minskningar inte har någon större effekt. Frågan är om detta fenomen kommer att medföra att minskningen av andelen cirkulationsdödsfall i befolkningen som helhet stagnerar i framtiden.

Begreppet ”åderförkalkad”, som en egenskap hos personer, har länge haft en dubbel mening i svenskan – dels kan det innebära att man är drabbad av ateroskleros i största allmänhet, dels kan det innebära på att man är dement. Bakgrunden till den senare användningen är förstås att man tänkte sig att demens bland äldre huvudsakligen beror på att hjärnans cirkulation fungerar dåligt till följd av ateroskleros i hjärnans kärl. Detta språkbruk har kommit att framstå som föråldrat, parallellt med att paradigmet med Alzheimers sjukdom som orsak till demensutveckling blivit förhärskande (och åderförkalkning minskat som rapporterad dödsorsak till förmån för demens utanför cirkulationskapitlet, som beskrivits ovan).

I SVT:s nya öppna arkiv såg jag för övrigt nyligen en illustration både av den dubbla meningen hos ”åderförkalkad” och av debatten kring hälsosamma kostmodeller för några decennier sedan (som delvis rör samma frågor som är i hetluften idag). I början av första avsnittet av TV-serien Osynlig närvaro från 1991 (SVT) kommer tonårsflickan Judit, som är seriens huvudperson och spelas av Lena Strömberg, på besök hos sin gamla mormor Tora, spelad av Sif Ruud, på landet, och blir välkomnad med fläsk och potatis, varvid följande replikskifte utspelar sig (ett liknande finns i Hans-Eric Hellbergs bok från 1984, som är förlaga till serien).

Judit: Hemma äter vi aldrig fläsk. Fett är farligt.

Tora: Hm, vem säger det då?

Judit: Pappa.

Tora: Hälsoprofeterna påstår att man blir åderförkalkad av fett. Enligt min mening så är din far betydligt mycket mer åderförkalkad än vad jag är.

Diagrammen (klicka för förstoring) visar andelen dödsfall bland kvinnor och män 90 år och äldre i Sverige 1969–2010 som tillskrivs ateroskleros (ICD-8/9: 440, ICD-10: I70), ischemisk hjärtsjukdom utom akut hjärtinfarkt (ICD-8/9: 411–414, ICD-10: I20, I24–I25) och andra sjukdomar i cirkulationsorganen (ICD-8/9: 390–459, ICD-10: I00–I99, med undantag för ovanstående).

Referenser

SCB. ”SCB Historisk statistik: Dödsorsaker 1911–1996”. http://www.scb.se/Pages/List____324994.aspx.

SVT. ”Osynlig närvaro”. http://www.oppetarkiv.se/video/1132814/osynlig-narvaro.

WHO. ”WHO Mortality Database”. http://www.who.int/healthinfo/mortality_data/en/index.html.

Inga kommentarer: