torsdag 6 juni 2013

Fylld kvot

Den 29 juli 2011 skrev jag här om David A. Jucketts observation att de relativa förhållandena mellan antalet dödsfall i olika grupper av åldersrelaterade sjukdomar (såsom cancer utom lungcancer och hjärtsjukdom) förblivit ganska konstanta t.ex. bland vita kvinnor i USA från 30-talet och framåt, trots att det skett stora förändringar av andelen dödsfall som tillskrivs någon typ av åldersrelaterad sjukdom (genom minskningen av många infektioner och andra fattigdomsrelaterade sjukdomar) och trots att överlevnaden förbättrats vid många åldersrelaterade sjukdomar. En intressant fråga är i vilken mån denna typ av stabilitet också går att återfinna vid en internationell jämförelse i dagens värld.

De flesta dödsfall i åldersrelaterade sjukdomar tillskrivs någon typ av cancer eller sjukdom i cirkulationsorgan. Om vi tittar på de 21 regioner i vilka världen indelats i Global burden of disease (GBD2010, för indelningen i regioner och överregioner se supplement till (Murray och andra 2012); rådata finns tillgängliga via (IHME)) är medelvärdet (μ) för kvoten T / C mellan antalet dödsfall 2010 som tillskrivs någon typ av tumörsjukdom (kategorin ”cancer” i GBD2010) och någon typ av cirkulationssjukdom (kategorin ”cardio and circulatory diseases”) 0,51 (standardavvikelse σ ≈ 0, 21, den s.k. variationskoefficienten cv, kvoten σ / μ ≈ 0, 42) för kvinnor och 0,59 (σ ≈ 0, 27, cv ≈ 0, 45) för män. Som jag skrev om i förra inlägget har GBD2010 inte helt lyckats undanröja problemet med olika sätt att rapportera dödsorsaker i olika länder eller delar av världen. Exemplet jag diskuterade är skillnader i benägenheten att prioritera demens framför kärlsjukdom. Liknande problem finns troligen när det gäller diabetes (vilket jag skrev litet om här den 25 december förra året): vi vet att det är en viktig orsak till kärlsjukdom, samtidigt som kvoten mellan antalet dödsfall för diabetes och kärlsjukdom varierar stort mellan olika regioner.

Vi kan med hänsyn till detta definiera en kombinationskategori, som jag kallar ”cirkulation+” och innefattar summan av ”cardio and circulatory diseases”, ”Alzheimer’s disease and other dementias” och ”diabetes”. Denna kategori står för 54/48 procent av dödsfallen bland kvinnor/män i Sverige 2010 enligt GBD2010. Diagrammet nedan visar kvoten T / C +  mellan tumörer och cirkulation+ i de 21 GBD-regionerna.

Diagrammet (klicka för förstoring) visar kvoten T / C +  bland kvinnor och män i alla åldrar i de 21 GBD-regionerna (se huvudtexten för närmare förklaring och källhänvisningar). Regionerna är grupperade efter de överregioner som definieras i GBD2010 (avgränsade av gula trianglar).
Regioner (överregion inom parentes): ALAM: Anderna (4), AU: Australien/Nya Zeeland (3), CA: Centralasien (2), CAR: Karibien (4), CE: Centraleuropa (2), CLAM: Centrala Latinamerika (4), CSAF: Centrala Afrika söder om Sahara (7), EA: Östasien (1), EE: Östeuropa (2), ESAF: Östra Afrika söder om Sahara (7), HAP: Höginkomstländer vid Asiens stillhavskust (3), MEA: Mellanöstern/Nordafrika (5), NAM: Nordamerika (3), OC: Oceanien (1), SA: Sydasien (6), SEA: Sydostasien (1), SLAM: Södra Latinamerika (4), SSAF: Södra Afrika söder om Sahara (7), TLAM: Tropiska Latinamerika (4), WE: Västeuropa (3), WSAF: Västra Afrika söder om Sahara (7)
Överregioner efter gruppering i diagrammet: 1. Östasien/Oceanien, 2. Östeuropa/Centraleuropa/Centralasien, 3. Höginkomstländer, 4. Latinamerika, 5. Mellanöstern och Nordafrika, 6. Sydasien, 7. Afrika söder om Sahara

Kvoten T / C +  har som väntat lägre spridning än kvoten T / C, åtminstone bland kvinnor (μ ≈ 0, 42, σ ≈ 0, 14, cv ≈ 0, 34); bland män minskar inte den relativa avvikelsen (μ ≈ 0, 52, σ ≈ 0, 24, cv ≈ 0, 46). I de allra flesta regioner är cirkulation+ 2–3 gånger vanligare än cancer som dödsorsak bland kvinnor. I några regioner, t.ex. i stillhavsområdet, är skillnaden något mindre, men cirkulation+ är fortfarande klart vanligare än cancer. Östeuropa, Centralasien och Mellanöstern avviker på motsatt sätt; i dessa områden är kärlsjukdomar klart dominerande som dödsorsak bland kvinnor och män redan från medelåldern och kvoten T / C +  är låg, vilket kan återspegla både verkliga skillnader och olikheter i sättet att rapportera dödsorsaker. Ändå finns det alltså en anmärkningsvärd stabilitet över regioner som skiljer sig väldigt när det gäller livslängd, ekonomisk standard och så vidare, och den är kanske lätt att förbise på grund av de stora skillnaderna när det gäller andelen som dör av någon form av åldersrelaterad sjukdom, precis som i Jucketts analyser av förändringar över tid i USA. I Östafrika dör t.ex. 11 procent av kvinnorna av cirkulation+, vilket kan jämföras med 49 procent i Västeuropa (vilket inte är speciellt oväntat sett till den höga dödligheten i AIDS, luftvägs- och mag/tarminfektioner, malaria etc. i Östafrika), fast i båda regionerna är kvoten T / C +  ≈ 0, 47.

Det förekommer stora variationer i kvoterna mellan olika undergrupper inom de stora grupperna cancer och cirkulation+. En del vara konstlade skillnader, som nämnts ovan, men det verkar finnas betydande verkliga skillnader t.ex. när det gäller fördelningen mellan olika cancerformer. Ändå verkar det alltså, åtminstone bland kvinnor, finnas en kompensationseffekt, så att hela cancerkategorins andel av den åldersrelaterade dödligheten hålls relativt konstant över världen, och det kanske speglar underliggande biologiska faktorer, som Juckett också spekulerat i.

Diagrammen nedan visar kvoten T / C +  bland kvinnor och män i olika åldersgrupper i de olika regionerna, dels de som tillhör överregionen ”high income”, dels övriga regioner. Bland kvinnor i de fem höginkomstregionerna dominerar cancer tydligt som dödsorsak i medelåldern, men bland kvinnor i låg- och medelinkomstregioner gäller generellt att T / C +  < 1 från 60-årsåldern eller tidigare (vilket motsvarar den utveckling över tid i ett land som Sverige som jag skrivit om t.ex. den 15 oktober förra året. Liknande mönster, fast inte lika extrema, syns bland män. Det som gör att T / C +  för befolkningarna som helhet trots detta ofta inte är högre i höginkomstregionerna än i låg- och medelinkomstregionerna är att den totala dödligheten i höginkomstregionerna är koncentrerad till de äldsta åldersgrupperna, där kvoten är låg över hela världen. Detta kan vara av intresse när man diskuterar extrapoleringar in i framtiden av det slag jag tog upp i slutet av inlägget här den 9 april.

Åldersspecifika kvoter T / C +  bland kvinnor och män i olika regioner (se huvudtext för närmare förklaring). Observera att det är olika skalor på y-axeln i diagrammen. Regioner och datakällor som i föregående diagram.

Referenser

IHME. ”Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) Data Downloads”. http://ghdx.healthmetricsandevaluation.org/global-burden-disease-study-2010-gbd-2010-data-downloads.

Murray, Christopher J. L., och andra. 2012. ”GBD 2010: design, definitions, and metrics”. Lancet 380. http://www.thelancet.com/themed/global-burden-of-disease.

Inga kommentarer: