onsdag 20 februari 2013

Förhandstitt

I dag kunde SCB presentera siffror för befolkningsutvecklingen i Sverige ända fram till december 2012 [1]. Därmed finns data för medelfolkmängd och antal döda tillgängliga för hela 2012. Officiella livslängdstabeller för 2011 finns inte tillgängliga än: det brukar komma i slutet av mars. Jag gjorde dock, med hjälp av ovannämnda data, själv preliminära livslängdstabeller för Sverige 2011 och 2012. Jag använde mig av de metoder för periodtabeller som används i Human Mortality Database (HMD) och beskrivs i [2], dock med följande reservationer: (a) det kan hända att vissa uppgifter för 2012 uppdateras i efterhand, på grund av att viss rapportering släpar efter, (b) jag använde mig inte av deras metod för att jämna ut dödstalen i högre åldrar och (c) jag hade tillgång till data i ettårsintervall till och med 99 års ålder, med 100– år som öppet intervall, medan HMD:s tabeller innehåller ettåriga åldersklasser ända upp till 109 år. Den förväntade livslängd från födseln jag beräknade för 2011 överensstämmer trots (b) och (c) ovan med de siffror som finns i HMD:s textfiler för Sverige, alltså 83,67 år för kvinnor och 79,79 år för män. Mina beräkningar för 2012 visar emellertid att livslängden för kvinnor sjunkit, jämfört med 2011, till 83,51 år, samtidigt som den för män ökat till 79,86 år.

Den långsiktiga trenden de senaste decennierna har ju varit att båda könens livslängd ökat, fast männens ökat snabbare. Sannolikt beror ett trendbrott av det här slaget på tillfälligt ökad dödlighet under vintermånaderna 2012, till följd av influensa och kanske andra luftvägsinfektioner, vilket slår hårdast med de äldsta åldersgrupperna och får störst påverkan på kvinnornas livslängd. Jag skrev om detta här den 5 april 2012. Någon information om specifika dödsorsaker som kan ha ökat eller minskat under 2012 får vi sannolikt först i sommar, när Socialstyrelsen beräknas släppa sin rapport. Min gissning är att vi kommer att se en tendens till accelererad ökning (eller försvagad minskning i de fall där trenderna varit sjunkande) av dödstalen i influensa/lunginflammation, KOL, hjärtsjukdom och kanske demenssjukdom bland kvinnor över 65 år.

Svenska medier rapporterar i dagarna om ”dramatisk” ökning av bröstcancer bland kvinnor i Sverige de senaste åren [3]. Jag tror dock inte att den ovannämnda livslängdstrenden har något med det att göra. Det medier tar upp är en trend som pågått i decennier och bland annat hänger samman med utökad diagnostik. Det man kan säga om ökningen de senaste åren är att den tycks ha varit starkast i åldersgrupperna mellan 65 och 75 år (se diagram), som ligger nära den övre gränsen för det åldersintervall som rekommenderas mammografiscreening. Kanske nås dessa åldersgrupper av screeningen i större utsträckning än tidigare. En sak som alltid verkar komma upp när bröstcancertrender diskuteras är kvinnors barnafödande, då epidemiologiska studier tyder på att det är en långsiktig skyddsfaktor att föda barn tidigt och att föda många barn (samtidigt som risken ökar på kort sikt efter graviditet, se [4, s. 126–127] för sammanfattning). Jag skrev här den 23 oktober 2008 att det inte kan förklara den ökning som ses i just dessa åldersgrupper, alltså kohorter av kvinnor födda kring 1940, då de snarast fött fler barn, fött sitt första barn tidigare och varit barnlösa i mindre utsträckning jämfört med kvinnor födda tidigare under 1900-talet. Möjligen skulle en viss ökning i 30–40-årsåldern (där mindre än 5 procent av fallen inträffar), genom de ovannämnda komplexa sambanden, kunna förklaras av ett ökat antal förstagångsmammor (som ofta då skaffar 2–3 barn i relativt snabb följd) i den åldern.

Diagrammet (klicka för förstoring) visar på vänster axel (blå linje) genomsnittlig incidens i bröstcancer (ICD-7 170) för åren 2009–11 i åldersintervall från 30–34 till 85– år och på höger axeln denna incidens delad med genomsnittlig incidens för åren 1999–2001. Data tillgängliga via Socialstyrelsens statstikdatatabas.

[1] Befolkningsstatistik SCB, http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_TreeView____340478.aspx?ExpandNode=BE/BE0101

[2] Methods Protocol, Human Mortality Database, http://www.mortality.org/Public/Docs/MethodsProtocol.pdf

[3] Hougner, C., Dramatisk ökning av bröstcancer, Aftonbladet 2013-02-19, http://www.aftonbladet.se/halsa/kvinnlighalsa/article16268577.ab

[4] Folkhälsorapport 2009, Socialstyrelsen 2009, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71/Sidor/default.aspx

Inga kommentarer: