lördag 4 december 2010

Tolkningssjuka

Den som går in på DN:s förstasida idag möts av en omröstning med lydelsen ”Vilken vintersjukdom tycker du är värst?”, där de tre alternativ som ges är: vinterkräksjuka (VKS), halsfluss och influensa. Som det ser ut nu (14:46) har 6711 röster getts, varav 4795 för VKS, 885 för halsfluss och 1031 för influensa. Omröstningen ligger under en rubrik för en artikel om VKS med lydelsen ”Vinterns avskydda sjuka till Stockholm”, vilket möjligen kan ha bidragit till att öka andelen röster på denna sjukdom. Men hur har de svarande tolkat frågan? Det som öppnar är för olika tolkningar är väl framför allt att det inte framgår i vilket avseende en sjukdom skulle vara värst. I det följande skall jag bara ta upp några inte alltför långsökta tolkningar.

En huvudtolkning kunde handla om vilken sjukdom som får störst negativa konsekvenser inom en befolkning. Här finns ytterligare tolkningsmöjligheter: vilket är t.ex. den relevanta befolkningen? Är det t.ex. dagens Sverige eller hela världen, vilket inkluderar fattiga länder där det t.ex. kan finnas en ökad risk för allvarliga komplikationer, som reumatisk feber, efter halsfluss? Mycket talar nog för att influensa i varje fall är den av tre sjukdomarna som får mest negativa konsekvenser inom den industrialiserade världen idag, om vi ser till den höga frekvensen av allvarliga komplikationer och överdödlighet, speciellt bland äldre. Å andra sidan kan det varit så att den uppskjutning av döden som inträffat om någon inte drabbats av influensa, vid ett visst tillfälle, inte alltid varit något önskvärt för individen själv.

I en andra huvudtolkning kunde man bortse från sjukdomarnas förekomst, och se till vilken sjukdom som får mest negativa konsekvenser för de sjukdomsdrabbade inom en viss befolkning. Här finns samma möjligheter till ytterligare tolkningsmöjligheter som för den första huvudtolkningen. En ovanlig sjukdom som får svåra konsekvenser för de drabbade skulle kunna vara värst i olika varianter av den andra tolkningen, men inte i de varianter av den första tolkningen där befolkningen är densamma. Men alla de här tre sjukdomarna verkar väl dessvärre vara vanliga i hela världen.

En tredje tolkning skulle kunna handla om vilken sjukdom det skulle vara värst om den svarande själv drabbades av. Det kan vara svårt att svara på, eftersom alla sjukdomarna kan komma i olika svårighetsgrader. Men en närliggande tanke, som kanske kan ses som en variant av den andra huvudtolkningen, med en speciell population, vore att man tolkade frågan som att den handlade om vilken sjukdom det skulle ha lägst förväntad nytta att själv drabbas av. De flesta har nog, även om de inte känner till uttrycket, eller några matematiska definitioner, någon intuitiv uppfattning om förväntad nytta, vilket alltså, grovt, här skulle innebära att nyttan av möjliga utfall av att man drabbas av en sjukdom vägs mot sannolikheten att de infaller, givet att man drabbas. Här bör man väl då ta hänsyn till olika egenskaper hos en själv som kan påverka sjukdomarnas förlopp, som ens ålder, kroniska sjukdomar, tidigare sjukdomserfarenhet o.s.v. Jag är 29 år gammal och tillhör ingen riskgrupp, som rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa, men jag skulle nog ändå svara influensa också med denna tolkning. Halsfluss kan fortfarande behandlas med antibiotika, och VKS verkar trots allt medföra lägre risk än influensa att få hög feber eller bli utslagen i uppåt en vecka.

Inga kommentarer: